Is Achtkarspelen geschikt voor een AZC?

Afgelopen maanden is er door het COA regelmatig contact geweest met gemeente Achtkarspelen over een mogelijke plaats voor een AZC in de gemeente Achtkarspelen.

In oktober is in de gemeente al zestien dagen crisisopvang in Gerkesklooster geweest, dit tot tevredenheid van de plaatselijke bevolking.

Waar men nu echter over praat is een opvang van tussen de 400 en 600 personen voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging van nog eens 5 jaar. In totaliteit kan het dus voor de duur van 10 jaar zijn.

Een ieder in de gemeente zal het eens zijn met de gedachte dat deze vluchtelingen geholpen moeten worden. Denk er eens over dat men zelf vluchteling zou zijn en Nederland in een ernstige oorlog zou zijn verwikkeld. Deze vluchtelingen vluchten niet voor niets en blijven vermoedelijk liever in hun eigen land (oorlogsvrij).

Een ruime berekening leert ons: Nederland 16 miljoen inwoners, verwachte instroom van vluchtelingen 50.000. Bij een eerlijke verdeling over Nederland zou Achtkarspelen met 28.000 inwoners percentagegewijs 0,31% en op aantal: 87 personen moeten opvangen.

Wij moeten echter niet vergeten dat er in een straal van 20 kilometer rondom de gemeente Achtkarspelen meerdere AZC’s zijn, c.q. komen. Denk hierbij aan Dokkum, Burgum, Drachten en mogelijk ook weer in Kollum. Dit houdt in dat er in de directe omgeving van Achtkarspelen ongeveer 2.500 vluchtelingen worden gehuisvest.

Wat houdt dit in voor de woningbouwcoöperaties? En voor de mensen die al jaren op een wachtlijst staan van één van deze woningbouwverenigingen? Daar komt nog bij, dat grote bouwverenigingen in principe alleen willen bouwen in stedelijke gebieden, denk hierbij aan WoonFriesland, die in Achtkarspelen niet meer wil bouwen.

De mogelijke plaatsen die in aanmerking kunnen komen voor een AZC zijn de grotere dorpen. De grote dorpen in de gemeente hebben de meest mogelijke voorzieningen die men in de buurt van een AZC wenst. Deze plaatsen hebben een inwonertal van ongeveer 4.000 tot 5.500 inwoners. Bij een AZC in één van deze plaatsen zou dit een verhoging van het aantal inwoners van ongeveer 10 % zijn.

Ten tijde van de coalitievorming in 2014 met de FNP en de PvdA deed zich deze problematiek nog niet voor in deze grote getale. GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) heeft zich toen ook niet kunnen uitspreken over hoe te handelen met  een zo grote vluchtelingenstroom. Wel heeft het GBA in zijn verkiezingsprogramma verwoord dat besluitvorming, waarbij belangen van grote groepen burgers in het geding zijn, een referendum, c.q. volksraadpleging te willen.

Het GBA gaat zich nog niet uitspreken om voor- of tegenstander te zijn voor de vestiging van een AZC in de gemeente Achtkarspelen. Het GBA wenst in eerste instantie de totale bevolking van Achtkarspelen, mogelijk via een referendum en/of inspraakavonden in ieder dorp van de gemeente, te raadplegen alvorens over te gaan tot het nemen van een besluit.