Een hoogbegaafd kind. En dan?

Citaat van de website van de Rijksoverheid: ** “Basisscholen en middelbare scholen hebben vaak speciale programma’s voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs aan deze kinderen hoort binnen de basisondersteuning, het basisaanbod van een school”

Als een school niet in staat is om het basisaanbod te leveren, wat naar mijn mening een zeer slechte zaak is, ben je als ouders wel genoodzaakt om dit aanbod elders te zoeken. Immers, het is van groot belang dat de kinderen een gedegen (voor)opleiding op de basisschool krijgen. En dat is er ook wel. Zowel in Dokkum als in Leeuwarden zijn scholen met speciale leerstof en begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Maar ………. hoe komt een leerling uit Achtkarspelen op die school?

Voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen wordt vervoer geregeld. En waar ik zeg “wordt vervoer geregeld” betekent dit dat ook de kosten hiervoor door de overheid worden vergoed. Als ouders vinden dat hun kinderen naar een school moeten die aansluit bij hun geloofsopvatting, wordt vervoer geregeld (en door de overheid betaald) terwijl deze kinderen toch prima in staat zijn om op elke willekeurige basisschool onderwijs te volgen! Voor hoogbegaafde leerlingen, die niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen, zijn er helaas geen voorzieningen. Er is geen vervoer op kosten van de overheid mogelijk, met alle gevolgen van dien. Ja, er zijn wel vervoerders die ze mee willen nemen naar de betreffende school. Er wordt dan tevens een rekensommetje voorgelegd wat er op neerkomt dat de ouders een bijdrage verschuldigd zijn van € 350,00 per kind per maand. Er zijn mij voorbeelden bekend van ouders die genoodzaakt waren zich diep in de schulden te steken om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Soms is het zelfs zo dat de vader of moeder die de kinderen naar school brengt de hele rit achter het busje van een vervoerder aan rijdt die naar dezelfde school gaat. Daar komt nog bij dat deze ouders (of in ieder geval één van beide) niet in staat zijn om betaald werk te doen. Welke werkgever heeft werk wat aansluit aan de lesuren van de school? Over de eenoudergezinnen nog maar te zwijgen; deze zijn door deze vreemde gang van zaken totaal vervreemd van de arbeidsmarkt en vaak langdurig aangewezen op een bijstandsuitkering.

In de gemeentebegroting voor 2016 staat in het hoofdstuk armoedebeleid onder meer: “ Een groot gedeelte van de armoede is niet zichtbaar, de zogenaamde stille armoede. Onze inspanningen zijn er op gericht om ook deze armoede in beeld te krijgen”. Wel, het bovenstaande is een voorbeeld wat leidt tot (stille) armoede, sociale isolatie, langdurige werkloosheid etc. Werk aan de winkel dus!!

Ik heb kortgeleden een journaliste tegen een schrijver van thrillers horen zeggen dat de werkelijkheid soms nog schokkender is dan wat je als schrijver kunt verzinnen.

** www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-krijgt-mijn-hoogbegaafde-kind-onderwijs

Rinus Buising