Referendum en (on)rust

“Om direct even een misverstand recht te zetten: de gemeentelijke politiek is er niet alleen voor het college en de gemeenteraad, niet alleen voor ouderen en/of jongeren, maar is een zaak die iedere inwoner van Achtkarspelen aangaat. En dát is dus de groep waar GemeenteBelangen Achtkarspelen zich sterk voor maakt, de gehele bevolking van onze prachtige gemeente.  Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat de inwoners, “de burger” – zowel jong als oud – betrokken wordt bij de gemeentelijke politiek. Het gemeentebestuur is er voor de burgers, de burgers zijn er niet ten behoeve van het gemeentebestuur.”

Zo is GemeenteBelangen Achtkarspelen in de verkiezingstijd (2014) hun campagne begonnen, hier staan we nog steeds volledig achter! Ook staat er in datzelfde verkiezingsprogramma van het GBA het volgende:

GBA is een voorstander van de invoering van een volksraadpleging, het zogenoemde referendum, bij bijvoorbeeld:

a) plannen tot een gemeentelijke herindeling;

b) besluitvorming waarbij belangen van grote groepen burgers in het geding zijn en/of

c) grote investeringen met gemeenschapsgeld.

Helaas is een bindend referendum niet mogelijk, wel een raadgevend referendum. Wij zouden als GBA dan ook graag gezien hebben dat de burgers hun mening via een referendum zouden kunnen geven over het wel of niet vestigen van een asielzoekerscentrum (azc) in Achtkarspelen! Wij vinden eens in de vier jaar een stem uitbrengen op een partij/volksvertegenwoordiger niet een vrijbrief voor de raadsleden om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen voor de burger! Helaas hebben we (nog) geen referendumverordening wat een referendum mogelijk maakt. Dat wil niet zeggen dat de inwoners niet op een deugdelijke manier geraadpleegd kunnen worden. Hier zijn diverse mogelijkheden voor en deze kunnen alsnog worden toegepast.

Telefoontjes

Als raadslid uit Surhuisterveen heb ik de afgelopen dagen diverse telefoontjes gehad en ben ik tevens op straat enkele keren aangesproken door verontruste ondernemers van Surhuisterveen. Bedrijventerrein Lauwerskwartier is namelijk één van de beoogde locaties waar een azc gevestigd zou kunnen worden. De ondernemers verwijten de gemeente een gebrek aan communicatie, en hebben het idee dat deze kwestie hun door de neus wordt geboord. Inmiddels zijn er wel een tweetal zogeheten stakeholders-bijeenkomsten geweest waar winkeliersverenigingen, kerken, sportverenigingen enz. hun vragen konden stellen. Maar helaas niet de ondernemers en de omwonenden van desbetreffende locatie. Zou het tijdig raadplegen van de gehele bevolking niet voor meer rust hebben gezorgd? En dan niet alleen een ja/nee, maar een kleine enquête waarin ook naar aard, schaal en locatie kon worden verwezen

Het college van b. en w. heeft tegen een azc van 400 tot 600 opvangplekken nee gezegd. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de diverse mogelijkheden van opvang. Hier wordt op zowel 23 maart als op 31 maart in de gemeenteraad over gesproken. Beide vergaderingen zijn openbaar en is het mogelijk uw stem te laten horen. Deze geluiden zijn voor het GBA belangrijk om een afgewogen beslissing te nemen. Een collega-raadslid tweette onlangs dat de raadsleden van onder andere het GBA zich dood moeten schamen. Dit omdat wij door middel van een volksraadpleging ons verkiezingsprogramma recht willen laten doen. Een dergelijke opmerking vind ik tenenkrommend en is pure stemmingmakerij.

Het GBA vaart zijn eigen koers en stelt het belang van de burger wel voorop!

Sierd Vegelin