Opplussen of nieuwe variant N358

De afgelopen maanden heeft de discussie over een nieuw aan te leggen N358, beter bekend als de “Skieding”, de gemoederen binnen de gemeenteraad en de coalitie flink bezig gehouden. Niet alleen de gemeenteraad en de coalitie, maar ook omwonenden hebben hun stem laten horen tijdens de informatiecarrousel van donderdag 14 april jl.

De provincie heeft onderzoek laten verrichten wat nu de beste variant is om de “Skieding” veiliger te maken en beter te laten aansluiten op Noordoost Fryslân. Uit de Milieu Effect Rapportage (MER) zijn 9 varianten naar voren gekomen. De provincie heeft zich uitgesproken voor de 0+ en 0++ variant. Kort samengevat houdt dat in dat de oude weg wordt opgewaardeerd en de weg verbreed. Daarnaast worden de bochten bij de Poelbuurt en Leidijk gestrekt en komt een aantal erfaansluitingen op de N358 te vervallen. Landbouwverkeer maakt geen gebruik meer van de N358 en moet omrijden via de omliggende wegen.

Uit zienswijzen van onder meer om- en aanwonenden komt naar voren dat zij graag zien dat de huidige weg afgewaardeerd wordt naar een 60-kilometerweg met de huidige erfaansluitingen. Variant 0+ / 0++ is voor de meeste omwonenden niet bespreekbaar, is omslachtig en leidt niet tot verbetering van de veiligheid. Er zijn meer dan 70 zienswijzen over de nieuwe aan te leggen weg bij de provincie ingediend. Het standpunt van Achtkarspelen staat overwegend haaks op de uitkomst van de MER en de voorkeur van Provinciale Staten. Binnen de coalitiepartijen GBA en PVDA heeft tracé 3 de voorkeur. FNP heeft laten weten dat zij tegen deze variant is en zien toch meer in de 0+ / 0++ variant.

GemeenteBelangen Achtkarspelen heeft besloten te gaan voor tracé 3. Een nieuw aan te leggen weg welke loopt van de Leidijk naar Wildveld, achterlangs en die naast de huidige bebouwing en weg loopt. Dit is op lange termijn de beste optie. Door het scheiden van het landbouwverkeer en overige gemotoriseerde voertuigen en het strekken van de gevaarlijke bochten van het huidige tracé neemt de veiligheid toe. Door de huidige weg af te waarderen naar 60 kilometer kunnen bewoners veiliger de weg oprijden en fietsers veiliger oversteken. Door een verbod van landbouwverkeer op het nieuw aan te leggen tracé wordt de doorstroming verbeterd. Tracé 3 kan ook vanuit het economisch perspectief dienen als voorbereiding op een toekomstige rondweg om Surhuisterveen. Door zo’n aansluiting wordt Noordoost Fryslân in de toekomst nog beter bereikbaar voor ondernemers en burgers.

GemeenteBelangen Achtkarspelen is van mening dat tracé 3 de beste variant is om toekomstige doelstellingen van Noordoost Fryslân op het gebied van economie, recreatie en infrastructuur te verwezenlijken.

Edwin de Vries