Seniorvriendelijke gemeente

Nadat in 2015 de overheveling van overheidstaken naar gemeenten heeft plaatsgevonden is het seniorenbeleid steeds meer een taak voor de lokale overheid. Ook binnen de gemeente Achtkarspelen moet het beleid erop gericht zijn (en blijven) dat senioren niet op een zijspoor worden gezet. Het uitgangspunt moet zijn dat senioren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. GemeenteBelangen Achtkarspelen onderstreept dit uitgangspunt en wil dat de gemeente rekening houdt binnen zijn beleid met de senioren.

GemeenteBelangen Achtkarspelen vindt dat de gemeente zich bewust moet zijn van het feit dat niet elke senior deel kan nemen aan digitale communicatie. De senior moet ook in de gelegenheid worden gesteld mondeling en persoonlijk contact te hebben. Heb als gemeente ook aandacht voor de mantelzorgers. Zij maken het mogelijk dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven en zorgen voor een stuk sociale betrokkenheid en veiligheid. Te denk valt bijvoorbeeld aan respijtzorg. Zorg er als gemeente voor dat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Laat de regie bij de ouderen en help ze erbij door ruimte te bieden bij het ontwikkelen van nieuw te vormen woonconcepten, ook in de kleine kernen in onze gemeente. Wonen en zorg zijn niet los van elkaar te zien. GemeenteBelangen Achtkarspelen wil daarom dat de gemeente een gedegen woon- en zorgvisie ontwikkelt voor elk dorp.

Houd ook rekening met de senioren die veel kosten hebben omdat zij hoge zorgkosten, woonlasten en/of financiële problemen hebben. Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn dat zij de helpende hand toesteken vanuit het armoedebeleid.

Wij van GemeenteBelangen Achtkarspelen staan voor de senioren. Maar wij zijn ook een partij die burgerinitiatieven stimuleert en wil dat burgers van alle generaties betrokken zijn bij hun gemeente, dorp of buurt. Het korten van de pensioenen van ouderen wordt geregeld door de regering, maar de bestedingskant ligt toch echt ook bij de gemeenten. Onze gemeente kan hier wat aan doen door oudereninitiatieven te financieren. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij positief staan tegenover de ouderensoos. Hierdoor kunnen in de dorpen de kaart-, bridge- en handwerkclubs in stand worden gehouden. Gepensioneerden met een laag pensioen wordt zo ook de kans gegeven om sociale contacten in stand te houden.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid moeten worden ontwikkeld. Hoe de kaarten dan geschud zijn moet nog worden bekeken, maar GemeenteBelangen Achtkarspelen gaat zich in ieder geval inzetten op een seniorenvriendelijk beleid en zal dit zeker als één van haar speerpunten in haar verkiezingsprogramma benoemen.